fr

說明:

剩余空間分配數
  • fr單位被用于在一系列長度值中分配剩余空間,如果多個已指定了多個部分,則剩下的空間根據各自的數字按比例分配。

兼容性:

  • 淺綠 = 支持
  • 紅色 = 不支持
  • 墨綠 = 部分支持
  • 橙色 = 实验性质
支持版本\類型 IE Firefox Safari Chrome Opera
版本 6.0-9.0 4.0-6.0 5.1 13.0 11.50-11.51

示例:

border-parts:10px 1fr 10px;

border-parts:10px 1fr 10px 1fr 10px;

border-parts:10px 2fr 10px 2fr 10px;